În ţara unde elevii bat profesorii, cadrele didactice nu-i mai pot ridica nici în picioare

Elevi AsaltŞcolile României au devenit o junglă unde nu de puţine ori cadrele didacticew au căzut victime propriilor elevi. Modificările legislative subminează şi mai mult autoritatea profesorilor iar tinerii de pe băncile şcolilor vor scăpa şi mai mult de autoritatea căreia ar trebui să se supună în procesul şcolar.

De la începutul acestui an şcolar, elevii nu mai pot fi daţi afară din clasă în timpul orelor şi nici nu mai pot fi pedepsiţi prin trimiterea lor la colţ sau prin punerea lor să stea în picioare în timpul orei, astfel de măsuri, considerate tratamente degradante, fiind interzise prin Legea 257/2013 care modifică şi completează Legea 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului.

Una dintre modificări vizează interzicerea tratamentului degradant în şcoală şi introducerea de sancţiuni pentru personalul didactic, dar şi pentru cel administrativ în cazul în care insultă, discriminează sau umileşte copilul. Pentru încălcarea acestor prevederi legale au fost prevăzute şi sancţiuni, personalul didactic şi nedidactic putând fi amendat cu sume cuprinse între 1.000 şi 2.500 de lei.

Articolul 48, alineatul 2 din Legea 257/2013 prevede că, „în cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de către cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi cel administrativ şi de a fi informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora”. Pedepsele corporale sau alte tratamente degradante în cadrul procesului instructiv-educativ sunt interzise.

Acest lucru înseamnă de fapt că profesorii nu mai au voie să ţină copiii la uşă, la colţ sau să îi dea afară din clasă.De asemenea, sunt interzise orice tip de insultă, discriminare, obligarea copilului să stea în picioare, precum şi orice acţiune care umileşte copilul.

Legea 257/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial în 30 septembrie, iar până la începutul anului viitor ar trebui finalizată legislaţia subsecventă, respectiv patru proiecte de Hotărâre de Guvern.

Alin Şipanu îl consiliază pe Ion Călinoiu

Jurnalistul Alin Şipanu, fost angajat al Antenelor lui Voiculescu la Gorj, va fi noul consilier personal al lui Ion Călinoiu,preşedintele Consiliului Judeţean Gorj. La prima vedere pare o decizie surprinzătoare având în vedere că Ion Călinoiu se înconjoară de regulă de femei.

Alin Sipanu

Fiscul poate intra în casele românilor

DIRECTIA FINANTELORLa Guvern e foame mare din moment ce Ministerul Finanţelor Publice a elaborat un proiect de act normativ prin care inspectorii ANAF pot năvăli în casele românilor. Prezentăm mai jos CARTA drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale, aşa cum a fost propusă de Ministerul Finanţelor Publice.

 

„Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, denumită în continuare verificare fiscală, prevăzută la art. 1091 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a oricăror altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.

În scopul efectuării acestor activităţi organul fiscal va proceda, în principal, la:

a) solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii de la autorităţi şi instituţii publice;

b) analiza tuturor informaţiilor, documentelor şi a altor mijloace de probă referitoare la situaţia fiscală a persoanei fizice verificate;

c) confruntarea informaţiilor obţinute prin administrarea mijloacelor de probă cu cele din declaraţiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificată sau, după caz, de plătitorii de venit ori terţe persoane;

d) solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii, clarificări, explicaţii, documente şi alte asemenea mijloace de probă de la persoana fizică verificată şi/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;

e) discutarea constatărilor organului fiscal cu persoana fizică verificată şi/sau cu împuterniciţii acesteia;

f) stabilirea, dacă este cazul, a diferenţei de bază de impozitare, prin utilizarea metodelor indirecte prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi a obligaţiilor fiscale corespunzătoare acesteia;

g) dispunerea măsurilor asigurătorii, în condiţiile legii.

            Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate, potrivit Codului de procedură fiscală.

Stimate contribuabil,

Pe timpul desfăşurării verificării fiscale aveţi următoarele drepturi:

 

1. Dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale

Înaintea desfăşurării verificării fiscale, veţi fi înştiinţat despre această acţiune printr-un aviz de verificare, care va fi transmis, în scris, de organul fiscal cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale.

Prin avizul de verificare veţi fi înştiinţat cu privire la:

a) temeiul juridic al verificării;

b) data de începere a verificării;

c) perioada ce urmează a fi supusă verificării;

d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării;

e) locul desfăşurării verificării şi persoana de contact la care vă veţi prezenta;

f) informaţiile şi înscrisurile relevante pentru verificare.

Aveţi la dispoziţie 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, să prezentaţi documentele justificative în vederea clarificării situaţiei fiscale personale.

Avizul de verificare se comunică potrivit dispoziţiilor art. 44 din Codul de procedură fiscală şi este însoţit de Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.

2. Dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale

Amânarea datei de începere a verificării fiscale se poate face o singură dată, la solicitarea scrisă a dumneavoastră, pentru motive justificate.

În acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramată acţiunea de verificare fiscală.

3. Dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate

Pe toată durata exercitării verificării fiscale aveţi dreptul să beneficiaţi de asistenţă de specialitate sau juridică.

 

4. Dreptul de a solicita schimbarea locului de desfăşurare a verificării fiscale

La cererea scrisă a dumneavoastră verificarea fiscală se poate desfăşura şi la:

a) domiciliul dumneavoastră, dacă sunteţi în imposibilitate fizică de a vă deplasa;

b) domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă şi sediul său profesional.

Solicitarea scrisă pentru desfăşurarea verificării fiscale la domiciliul dumneavoastră sau la domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă se depune la organul fiscal înainte de data începerii verificării fiscale înscrisă în avizul de verificare.

5. Dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informaţiilor şi înscrisurilor relevante pentru verificare

Perioada de 60 de zile de la primirea avizului de verificare, prevăzută pentru prezentarea de  documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia dumneavoastră fiscală, poate fi prelungită cu 30 de zile, o singură dată, pentru motive justificate.

6. Dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale şi de a numi persoane pentru a furniza informaţii

Aveţi dreptul să colaboraţi la constatarea stărilor de fapt fiscale, aveţi dreptul să daţi informaţii, să prezentaţi înscrisuri relevante pentru verificarea fiscală, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal, în condiţiile legii.

La începerea verificării fiscale, aveţi dreptul să numiţi persoane care să dea informaţii.

Dacă informaţiile date de dumneavoastră sau cele ale persoanei numite de dumneavoastră sunt insuficiente, atunci organul fiscal se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii.

7. Dreptul de a refuza furnizarea de informaţii

Soţul/soţia şi rudele dumneavoastră până la gradul al 3-lea inclusiv, pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri.

Pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii, cu excepţia informaţiilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legea fiscală în sarcina lor, precum şi a informaţiilor necesare clarificării şi stabilirii situaţiei fiscale reale a contribuabililor/plătitorilor cu care a avut sau are raporturi juridice.

Persoanele sus-menţionate, cu excepţia preoţilor, pot totuşi furniza informaţii, dar numai cu acordul dumneavoastră.

8. Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele şi taxele aflate în cadrul termenului de prescripţie

Perioada supusă verificării fiscale este perioada impozabilă definită de Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea termenului de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale.

9. Dreptul de a fi verificat o singură dată

Verificarea situaţiei fiscale personale se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare perioadă impozabilă.

Prin excepţie, conducătorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii verificării fiscale şi până la data împlinirii termenului de prescripţie, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificărilor sau erori de calcul care influenţează rezultatele acestora.

10. Dreptul de a solicita legitimarea organelor de verificare fiscală

La începerea verificării fiscale, organul de verificare fiscală este obligat să vă prezinte  legitimaţia de verificare fiscală şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul activităţii de verificare fiscală.

11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal

Informaţiile pe care le furnizaţi dumneavoastră organelor de verificare fiscală, precum şi cele pe care acestea le obţin pe timpul desfăşurării verificării fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal.

12. Dreptul de a cunoaşte rezultatele verificării fiscale

Aveţi dreptul de a fi informat pe parcursul desfăşurării verificării fiscale asupra constatărilor rezultate.

La finalizarea verificării fiscale, organul fiscal vă prezintă constatările şi consecinţele lor fiscale, acordându-vă posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, cu excepţia cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma verificării fiscale sau în cazul în care dumneavoastră renunţaţi la acest drept şi notificaţi, în scris, acest fapt organelor fiscale.

Data, ora şi locul prezentării concluziilor vă vor fi comunicate, în scris, în timp util.

Aveţi dreptul să prezentaţi, în scris, punctul dumneavoastră de vedere cu privire la constatările verificării fiscale.

Decizia de impunere sau de încetare a procedurii de verificare fiscală vi se va comunica potrivit dispoziţiilor art. 44 din Codul de procedură fiscală.

13. Dreptul de a contesta decizia de impunere emisă în urma verificării fiscale

În cazul în care vă simţiţi lezat de rezultatul verificării fiscale, aveţi dreptul să contestaţi decizia de impunere emisă cu această ocazie de organul de verificare fiscală.

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

– datele dumneavoastră de identificare;

– obiectul contestaţiei;

– motivele de fapt şi de drept;

– dovezile pe care se întemeiază;

– semnătura dumneavoastră sau a persoanei împuternicite.

Contestaţia se depune în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere emisă în urma verificării fiscale, la organul fiscal emitent al actului atacat.

Pe timpul desfăşurării verificării fiscale aveţi următoarele obligaţii:

 

1. Obligaţia de prezentare la locul, data şi ora precizată în avizul de verificare

Acţiunea de verificare fiscală se desfăşoară, de regulă, la sediul organului fiscal. În acest scop, veţi fi înştiinţat prin avizul de verificare despre data, locul şi persoana de contact la care să vă prezentaţi.

2. Obligaţia de a furniza informaţii

Dumneavoastră sau altă persoană împuternicită de dumneavoastră aveţi obligaţia să furnizaţi organului fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.

3. Obligaţia de a prezenta înscrisuri

În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, aveţi obligaţia să puneţi la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri relevante pentru clarificarea stării de fapt fiscale.

4. Obligaţia de a permite efectuarea cercetărilor la faţa locului

Indiferent de locul unde se desfăşoară verificarea fiscală, aveţi obligaţia de a permite funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal să efectueze o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune, intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.

Aveţi dreptul de a refuza intrarea în domiciliu sau în reşedinţă, caz în care intrarea în domiciliul sau în reşedinţa dumneavoastră se face cu autorizarea instanţei judecătoreşti competente.

5. Obligaţia de a îndeplini măsurile dispuse de organul de verificare fiscală

Aveţi obligaţia de a îndeplini măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia verificării fiscale, în termenele şi în condiţiile stabilite de organele de verificare fiscală.

6. Obligaţia de a plăti diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificării fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora

Sunteţi obligat să plătiţi diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificării fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora.”

 

Descentralizarea ajunge la Gorj

 

Prefectura 213.937 de salariaţi din serviciile deconcentrate ale ministerelor se vor muta la judeţe şi primării, se arată în proiectul de lege privind descentralizarea, trimis de Guvern în Parlament. Sumele de bani care se tranferă de la minister către administraţia publică locală + Obiectivele descentralizate:

Ministerul Agriculturii: 59,64 milioane lei

– Se înfiinţează Direcţiile agricole judeţene, care trec în subordinea Consiliilor Judeţene. Noile Direcţii preiau activitatea de la Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judetene, Casele agronomului si de la Camerele agricole, care se desfiinţeaza. Reglementarea, îndrumarea şi controlul rămân la Minister.

Ministerul Culturii: 10,25 milioane

– Directiile judeţene pentru cultură şi patrimoniu trec în subordinea Consiliilor Judetene. CJ-urile nu vor avea însă posibilitatea de a clasa si declasa monumentele istorice de clasa A. Ministerul păstrează funcţia de control şi inspecţie.

Ministerul Educaţiei: 171,27 milioane

– Palatele, cluburile  elevilor şi cluburile sportive şcolare vor trece în administrarea şi finanţarea administraţiei publice locale dar rămân in coordonarea metodologică a ministerului.

Ministerul Sănătăţii: 286,74 milioane lei

– Direcţiile de sănătate publica judeţene + institutiile din subordinea lor (unitati, centre de diagnostic si tratament, centre medicale, policlinicile cu plată)

Ministerul Mediului: 67,74 milioane

– Agentiile judetene pentru protecţia mediului se transferă la CJ

– Personalul de la Agentia Naţională de Pescuit şi Acvacultura poate trece în structuri similare, nou-infiintate, la nivelul CJ-urilor

Ministerul Transporturilor: 65, 5 milioane

– Metrorex trece la Primaria Capitalei

Alte masuri de descentralizare si obiective descentralizate:

– Autorizarea si clasificarea in turism (pensiuni, activitati turistice, brevet de turism) pleacă de la Autoritatea Naţională pentru Turism (in subordinea Ministerului Economiei)

– Directiile judetene pentru sport si tineret + casele de cultură ale studenţilor, sălile de sport si cluburile sportive

Procurorii gorjeni nu ştiu să piardă, din nou percheziţii la Pandurii Târgu-Jiu

PanduriiDupă ce s-au umplut de ridicol joi în faţa presei şi datorită faptului că instanţa Tribunalului Gorj nu a putut reţine aiurelile procurorului Emil Moţa, procurorii gorjeni au descins din nou vineri la sediul clubului Pandurii. Ideea e că „noile probe” ar trebui să acopere incompetenţa procurorilor care nu au instrumentat corect cazul dar şi o decizie a Curţii de Apel, de anticipat  favorabilă politic PSD-ului.

Poliţiştii au stat aproximativ trei ore în sediul sindicatelor conduse de Marin Condescu, birourile fiind situate în aceeaşi clădire cu cele ale Clubului Sportiv Pandurii Târgu Jiu, percheziţionate şi ele de către anchetatori de mai multe ori în ultima perioadă.

Marin Condescu zice că e de bine

După ce anchetatorii au plecat la sediul IPJ Gorj, Marin Condescu a coborât din biroul său şi le-a declarat jurnaliştilor care îl aşteptau pentru un punct de vedere că acţiunea de vineri trebuia făcută încă din vară, atunci când el a cerut pentru prima dată verificarea acuzaţiilor că ar fi falsificat contracte de cesiune de creanţe prin care să înşele firma ce asigura tichete de masă pentru mineri şi energeticieni.

„Este prima acţiune corectă pentru aflarea adevărului în privinţa contractelor de cesiune. E clar tot ceea ce este electronic rămâne urmă electronică. Încă din iulie am invocat ca să se demonstreze că au fost aceste negocieri, niciodată nu s-a vrut să se facă această verificare. Acum e prima acţiune în vederea aflării adevărului. Putem demonstra că nu a fost nimic de ascuns şi că toţi au ştiut de aceste negocieri”. a spus Condescu.

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la Pandurii a menţionat că marţi, când a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, a dus documente la IPJ Gorj pentru a demonstra că acuzaţiile care-i sunt aduse în privinţa falsificării a trei contracte de cesiune de creanţe nu sunt adevărate.

„Nu ştiu de ce nu au făcut aceste verificări înainte de arestări, mai ales că am dus documente în acest sens în ziua arestării. Aveam la noi la Poliţie toate documentele prin care demonstram că a fost o corespondenţă electronică cu firma Edenred. Am dus degeaba documentele. Acum nu am motive să nu cred că nu se vrea aflarea adevărului. Repet însă că nimic la acest club nu s-a întâmplat în afara cadrului legal”, a precizat Marin Condescu.

La ora la care poliţiştii au venit la biroul acestuia pentru a face percheziţia respectivă, echipa a doua de la Pandurii Târgu Jiu disputa un meci în Liga a III-a, jucătorii purtând pe piept tricouri inscripţionate cu mesajul „Solidari cu Marin Condescu”. Aceştia au precizat că vor să îşi arate astfel susţinerea pentru preşedintele Clubului şi pentru eforturile făcute de Condescu pentru a crea la Târgu Jiu o bază sportivă modernă, care să le permită să joace meciuri de fotbal în diferite competiţii.

La descinderile de vineri au participat poliţişti de la IPJ Gorj, aceştia venind la biroul liderului sindical vineri, în jurul orei 14.00, în sediul Federaţiei Mine Energie aflându-se şi Marin Condescu.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv Pandurii Târgu Jiu, Marin Condescu, a fost reţinut, marţi seară, pentru delapidare, fals în înscrisuri, uz de fals şi spălare de bani, fiind acuzat că a falsificat trei contracte de cesiune de creanţe şi că a prejudiciat clubul cu peste 2,6 milioane de lei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului Tribunalului Gorj, procuror Cristina Ciobanu, trei contracte de cesiune cu firma Edenred România SRL Bucureşti, care asigura tichetele de masă pentru minerii din fosta Societate Naţională a Lignitului Oltenia, au fost falsificate, având ca dată a încheierii lor 23 martie 2011, 6 aprilie şi 29 septembrie 2011.

Joi seară, Tribunalul Gorj a respins propunerea procurorilor Parchetului Tribunalului Gorj de arestare preventivă pentru 29 de zile a lui Marin Condescu, aceeaşi decizie fiind luată şi în cazul vicepreşedintelui Clubului sportiv Pandurii Târgu Jiu, Viorel Temelescu, şi el reţinut în aceeaşi seară cu Condescu.

Acuzaţii făcute „de cel mai abject om”

 Conform referatului depus de procurorul Emil Moţa la dosarul deschis pe numele lui Marin Condescu, arestarea preventivă a acestuia a fost solicitată ca urmare a posibilităţilor pe care acesta le-ar avea în libertate de a influenţa mersul anchetei, procurorul invocând „cunoştinţele” pe care Condescu le-ar avea la şeful statului şi la premier.

Marin Condescu a declarat, joi seară, după ce Tribunalul Gorj a respins propunerea de arestare preventivă a sa, că acuzaţiile ce i-au fost aduse de procurorul de caz au fost formulate de „cel mai abject om” pe care l-a cunoscut până acum.

„S-a făcut dreptate, dar permiteţi-mi să vă spun pe această cale că am asistat astăzi la acuzaţiile celui mai abject om pe care l-am văzut vreodată în viaţa mea. A făcut afirmaţii care nici măcar nu au fost făcute de mine, cum că m-aş fi lăudat cu cunoştinţele mele referitoare la domnul preşedinte Băsescu şi domnul Ponta”, a spus Marin Condescu.

Tabăra Tismana: cedată de Băsescu, oficializată de Ponta

Tabara Tismana

Încă din 2010, Tabăra Tismana a fost scoasă din circuitul turismului şcolar şi trecută în patrimonial Arhiepiscopiei Craiova, asta după ce Traian Băsescu a fost în ultima vizită la Mânăstirea Tismana. Recent, premierul Victor Ponta a legiferat această cedare printr-o hotărâre de guvern.

Cunoscută odinioară în toată ţara, Tabăra Tismana, compusă dintr-o vilă cu etaj, a fost transmisa de către Guvern, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei, se arată într-o hotărâre de guvern publicată miercuri in Monitorul Oficial. Trecerea s-a făcut încă din anul 2010 după ce se investiseră foarte mulţi bani aici de către Direcţia de Tineret şi Sport Gorj.

Potrivit Hotnews, Mitropolia Olteniei prezintă pe site-ul său Tabăra Tismana şi precizează că aici există „posibilitatea organizării de excursii, banchete, tabere de agrement, de vizitare, de animaţie”. De asemenea, Mitropolia Olteniei mai spune ca tabăra are şi o bază sportivă, dotată cu instalaţie de nocturnă, care se poate utiliza pentru tenis, volei, fotbal sau handbal.

Guvernul a decis să transmită, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrat de Secretariatul de Stat pentru Culte.

Hotărârea de Guvern nr. 863 a fost publicată in Monitorul Oficial pe 13 noiembrie 2013.

„Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuita a Arhiepiscopiei Craiovei”, se arata in HG, care prevede că imobilul „se transmite, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei”. Predarea-preluarea imobilului „se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotărâri”, se precizeaza în HG.

Imobilul transmis gratuit de către stat Arhiepiscopiei Craiovei este o vilă cu etaj din Tabăra Tismana cu o valoare de inventar de 424.416 lei, se arată în hotărârea publicată în Monitorul Oficial.

Procurorul Emil Moţa, un individ certat cu…logica

Mota 2Controversatul procuror Emil Moţa susţine în referatul cu propunerea de arestare preventivă faptul că Marin Condescu ar încerca să influenţeze ancheta. Asta pentru că are prieteni sus-puşi, influenţă în mass media, dar şi că ar face referire la relaţiile pe care le are cu Băsescu şi cu Ponta. Ce au a face asemenea declaraţii cu cazul Condescu, întrebaţi-l pe procurorul care s-a lăudat că îl pune ponta procuror general. Ferească-ne, Dumnezeu!

Cotidianul PANDURUL a prezentat în ediţia electronică  un pasaj relevant din referatul lui Moţa: „Inculpatul Condescu Marin a contactat telefonic în mai multe împrejurări pe numitul C.Ș.C. – director la R. Bank Filiala Tg-Jiu, întâlnindu-se ulterior cu acesta la locuinţa sus-numitului, existând presupunerea rezonabilă că discuţiile s-au purtat cu privire la împrumuturile pe care inculpatul le-a luat de la această bancă şi cu privire la înscrisurile pe care organele de urmărire penală le-a solicitat acestei unităţi bancare, discuţiile purtându-se în datele de 13 şi 15.10.2013.

Inculpatul nu recunoaşte existenţa acestor discuţii şi întâlniri cu sus-numitul precizând că nu-l cunoaşte şi nu ştie unde locuieşte acesta

De asemenea, inculpatul Condescu Marin a contactat mai multe persoane având statutul de demnitar şi funcţionar public pentru a le solicita sprijinul în rezolvarea problemelor penale pe care le are, respectiv influenţarea modului de soluţionare a cauzelor penale înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Apreciem că în acest sens sunt relevante discuţiile purtate cu senatorul Toni Mihail Greblă şi inspectorul şef Nicolescu Constantin din cadrul IPJ Dolj.

Totodată, acesta se prevalează de influenţa pe care o are sau lasă să se creadă că ar avea-o asupra unor înalţi demnitari ai statului, în discuţiile purtate cu diverse persoane, precum şi cu organele de urmărire penală, făcând dese referiri la preşedintele Traian Băsescu şi prim-ministrul Victor Ponta.

De asemenea, inculpatul Condescu Marin se prelevează de influenţa pe care o are asupra unor posturi de televiziune (TELE 3 Tg-Jiu şi Realitatea Tg-Jiu), promovând campanii de denigrare la adresa organelor de urmărire penală.

Totodată, există date că inculpatul Condescu Marin încearcă să zădărnicească în mod direct aflarea adevărului prin influenţarea unor martori, expert şi prin falsificarea prin contrafacere a unor înscrisuri care pot fi folosite ca mijloc de probă.

De asemenea, acesta a influenţat un expert să întocmească o expertiză extrajudiciară pe care a înaintat-o pentru a fi folosită ca mijloc de probă în prezenta cauză.

În ceea ce priveşte pe inculpatul Temelescu Viorel există date că acesta încearcă să influenţeze martori (pentru a da declaraţii necorespunzătoare adevărului, îngreunând activitatea de urmărire penală, relevante în acest sens fiind declaraţia martorului C.S. care infirmă aspectele menţionate de inculpat.

De asemenea, se reţine că infracţiunile au fost săvârşite în formă continuată, fapt ce relevă un grad de pericol social ridicat şi o periculozitate crescută a inculpaţilor.

Având în vedere cele precizate mai sus, se impune luarea măsurii arestării preventive faţă de Condescu Marin şi Temelescu Viorel”.

Gândiţi-vă că un procuror din România poate să scrie asemenea lucruri şi este, încă, în libertate!

Marin Condescu anchetat de cel mai controversat procuror din Gorj: EMIL MOŢA

Condescu nou 2Marin Condescu a fost arestat pentru 24 de ore de cel mai contestat procuror din Gorj, Emil Moţa. După ce nu s-a găsit nici un judecător să judece propunerea de arestare pentru 29 de zile a lui Marin Condescu, s-a hotărât o amânare de 24 de ore de judecare a cererii, unică în magistratura gorjeană. Fiind vorba de fapte din 2011 şi de un lider syndical respectat, necesitatea arestului preventive nu stă în picioare.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului Tribunalului Gorj, procuror Cristina Ciobanu, trei contracte de cesiune cu firma Edenred România SRL Bucureşti, care asigura tichetele de masă pentru minerii din fosta Societate Naţională a Lignitului Oltenia, au fost falsificate, având ca dată a încheierii lor 23 martie 2011, 6 aprilie şi 29 septembrie 2011.

„Semnătura de la rubrica «Cedent» nu aparţine societăţii Edenred România SRL, iar impresiunea ştampilei nu este autentică, fiind una realizată cu ajutorul mijloacelor informatice. Folosindu-se de aceste contracte false, inculpaţii au indus în eroare reprezentanţii Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia pentru a vira, în baza primului contract, 900.000 de lei, alţi 900.000 de lei în baza celui de-al doilea contract şi 1,6 milioane de lei în baza celui de-al treilea contract reţinut ca fiind falsificat, în conturile Clubului Pandurii„, a declarat Cristina Ciobanu.

Anchetatorii au constatat, în urma audierilor de miercuri de la Parchetul Tribunalului Gorj, că Marin Condescu a dispus doar plata banilor din cel de-al treilea contract falsificat, celelalte două nefiind achitate.

„Urmare a depistării de către reprezentanţii societăţii Edenred a unei plăţi ilegale în luna august 2012, Marin Condescu, în calitate de preşedinte al Clubului Pandurii, a achitat către această societate comercială, în mod eşalonat, în cinci tranşe, între 5 septembrie 2012 – 22 iunie 2013, suma totală de 1,6 milioane de lei, restituind întreaga sumă încasată necuvenit din cel de-al treilea contract falsificat”, a precizat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Audierea lui Condescu de miercuri, de la Parchet, a vizat şi împrumuturile pe care acesta le-a făcut la bănci în nume personal pentru a finanţa, pentru perioade scurte de timp, Clubul Sportiv Pandurii Târgu Jiu, procurorul de caz susţinând că preşedintele Consiliului de Administraţie al echipei de fotbal şi-a însuşit în mod nelegal peste 2,6 milioane de lei. Banii ar reprezenta diferenţe de curs valutar.

„Ca administrator al Clubului Pandurii, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 2011 – 2013 a împrumutat Clubul Sportiv cu diferite sume de bani provenite din împrumuturi bancare contractate de inculpat, iar ulterior, cu ocazia restituirii sumelor de către Clubul Sportiv, inculpatul a beneficiat în mod necuvenit de sume de bani mai mari decât cele legale, justificând în mod formal diferenţele ca provenind din diferenţele de curs leu-euro. S-a reţinut că inculpatul şi-ar fi însuşit în mod personal sume de bani care, totalizate, depăşesc 2,6 milioane lei, cu care a prejudiciat interesele patrimoniale ale Clubului Sportiv Pandurii Târgu Jiu”, a precizat Cristina Ciobanu.

Astfel, Condescu este acuzat de înşelăciune în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată, uz de fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, a precizat sursa citată.

Vicepreşedintele Pandurii Târgu Jiu, Viorel Temelescu, audiat, de asemenea, miercuri la Parchet, este acuzat de complicitate la înşelăciune în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave şi uz de fals.

Procurorii au cerut, miercuri, arestarea preventivă a lui Marin Condescu şi a lui Viorel Temelescu, însă Tribunalul Gorj va judeca solicitarea joi, la ora 11.00.

Judecătorul de caz Teofil Boncu a declarat că a avut mai multe dosare dificile de judecat pe parcursul zilei, iar dosarul celor doi este foarte complex, necesitând mai multe ore de analiză, astfel că procesul risca să se prelungească în cursul nopţii de miercuri spre joi.

Marin Condescu a fost audiat, miercuri, mai mult de patru ore, la sediul Parchetului Tribunalului Gorj, iar la ieşire a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliştilor, spunând doar „La revedere”.

Ulterior, Condescu a fost dus în arestul Poliţiei Judeţene Gorj, însă între timp ordonanţa de reţinere emisă pe numele său a expirat, astfel că acesta a plecat la stadionul din Târgu Jiu. Aici, Marin Condescu i-a salutat pe jucătorii echipei Pandurii Târgu Jiu care se antrenau, iar aceştia l-au aplaudat.

Şi ordonanţa de reţinere pe numele lui Temelescu a expirat miercuri seară.

Marin Condescu a fost adus, miercuri, în jurul orei 11.15, din arestul Poliţiei Gorj la sediul Parchetului, el refuzând să facă declaraţii jurnaliştilor prezenţi.

De asemenea, miercuri dimineaţă la Parchetul Tribunalului Gorj a fost audiat, timp de aproximativ două ore, şi vicepreşedintele Clubului Sportiv Pandurii Târgu Jiu, liderul sindical Viorel Temelescu.

La sediul Parchetului Tribunalului Gorj s-a prezentat, miercuri, cu puţin timp înainte de aducerea lui Condescu, şi Mădălina Berbecel, parteneră de afaceri a acestuia.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Clubului sportiv Pandurii Târgu Jiu, Marin Condescu, a fost reţinut, marţi seară, sub acuzaţiile de înşelăciune, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi spălare de bani.

Surse din Poliţia Gorj spuneau că poliţiştii au verificat toate documentele în baza cărora Marin Condescu a obţinut credite de la bănci pentru a împrumuta clubul sportiv Pandurii Târgu Jiu, precum şi actele în baza cărora preşedintele CA al Pandurii şi-a recuperat banii de la club.

Sursele citate susţineau că în urma verificărilor a reieşit că Marin Condescu ar fi primit în plus de la club aproximativ 200.000 de lei, în timp ce Marin Condescu declara corespondentului MEDIAFAX, în urmă cu trei zile, că de fapt el ar mai avea de recuperat de la Pandurii Târgu Jiu în jur de 200.000 de euro.

În acelaşi dosar a fost reţinut, marţi seară, şi fostul vicepreşedinte al Clubului Sportiv Pandurii Târgu Jiu, liderul sindical Viorel Temelescu.

În 8 octombrie, Marin Condescu a fost chemat la Poliţia Gorj pentru audieri în dosarul în care este acuzat de spălare de bani, fals şi uz de fals.

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la Pandurii Târgu Jiu a venit atunci însoţit de către avocatul său, care a declarat corespondentului MEDIAFAX că este vorba despre un dosar penal deschis în vară pe numele lui Condescu şi care vizează modul în care firma ce asigura tichetele de masă pentru mineri şi energeticieni a încheiat cu echipa de fotbal un contract de cesiune de creanţe de 1,7 milioane de lei.

Ancheta vizând contractul de cesiune de creanţe încheiat între clubul de fotbal Pandurii Târgu Jiu şi firma Edenred, care asigura tichetele de masă pentru minerii din fosta Societate Naţională a Lignitului Oltenia, a fost deschis iniţial de Parchetul Judecătoriei Târgu Jiu, care apoi şi-a declinat competenţa către Parchetul Tribunalului Gorj, dosarul ajungând în final la Biroul teritorial Târgu Jiu al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

În cursul primăverii, conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO), principalul finanţator al clubului Pandurii, a depus trei plângeri penale împotriva lui Marin Condescu, cerând clarificări asupra modului de cheltuire a unor mari sume de bani. Ulterior, reprezentanţii CEO au cerut de mai multe ori înlocuirea lui Condescu din funcţia de preşedinte al CA de la Pandurii, fără rezultat însă, o nouă şedinţă care vizează schimbarea acestuia din funcţie fiind programată la jumătatea acestei luni.

În 22 octombrie, Marin Condescu declara că DNA a dat neînceperea urmăririi penale în cazul său, în dosarul care viza un contract de cesiune prin care echipa de fotbal a primit, în 2011, 1,7 milioane lei de la fosta SNLO, bani destinaţi tichetelor de masă ale minerilor. Condescu arăta că a primit o informare oficială de la DNA, în care se menţiona că procurorii au decis neînceperea urmăririi penale în cazul său şi al altor doi foşti directori de la fosta Societate Naţională a Lignitului Oltenia, învinuiţi în dosar.

Fostul director general de la SNL Oltenia Daniel Burlan şi fostul director economic Daniel Olaru erau acuzaţi de abuz în serviciu contra intereselor publice, iar Condescu era considerat complice al celor doi în derularea unui contract de cesiune de creanţe încheiat între SNLO, Pandurii Târgu Jiu şi Edenred SRL, o firmă care livra tichete de masă minerilor din sindicatele conduse de Marin Condescu. Condescu a fost audiat în acest dosar, în luna iulie, după ce poliţişti şi comisari de la Garda Financiară au făcut percheziţii la sediul clubului de fotbal.

Avocatul lui Condescu preciza că la acest dosar a fost anexată şi plângerea care vizează modul în care Marin Condescu ar fi împrumutat clubul cu 2,2 milioane de lei, în primăvara lui 2012.

În 7 octombrie, poliţiştii au făcut percheziţii la Clubul Pandurii şi la locuinţa din Târgu Jiu a lui Marin Condescu, precum şi la sediul din Capitală al Federaţiei Naţionale Mine Energie, în baza unor noi plângeri depuse de conducerea CE Oltenia împotriva acestuia, preşedintele CA de la Pandurii declarând că nu există probleme de legalitate în folosirea fondurilor de la echipa de fotbal.

Ulterior, Condescu declara că, în total, a făcut credite, în ultimii ani, în valoare de 1,9 milioane euro pentru a ajuta echipa în momente financiare dificile, creditele fiind obţinute prin gajarea la bancă a proprietăţilor sale, precum şi ale unor sponsori care finanţează clubul.(MEDIAFAX)

Fişe medicale completate fraudulos la Gorj, de ce doar cei trei medici?

stresToţi gorjenii care au făcut o angajare în ultimii ani s-au confruntat cu aceeaşi dilemă, şpagă la medici şi pierdut zile întregi prin Policlinică sau, mai simplu, o fişă făcută la un medic înţelegător, mai ieftin şi la fel „de eficient”. De ce au căzut doar cei trei medici pe înregistrări?

„Pe parcursul probatoriului administrat în cauză, a reieşit şi faptul că învinuita Băltăreţu Dinică Elena, medic, asociat şi administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Târgu Jiu, elibera în fals, prin intermediul acestei societăţi ‘certificate medicale tip A(B) pentru atestarea stării de sănătate la conducătorii de autovehicule’ în schimbul sumei de 85 lei (…) pentru care nu erau emise documente fiscale”, se arată în materialul probatoriu.

Potrivit anchetatorilor, dr. Băltăreţu a convins şi alţi doctori să i se alăture. Astfel, aceştia din urmă acceptau să consemneze, în fals, realizarea unor investigaţii medicale pentru cele şapte specialităţi clinice necesare eliberării avizului medical.

„Persoanele solicitante care aveau consemnate datele personale de identificare şi aveau completate rubrica ‘antecedentele personale’ de către medicul de familie la care era înscris pe listă se prezentau cu acestea la cabinetul medical, unde le era efectuat în mod superficial controlul medical oftalmologic de către învinuita Diaconescu Lorenziana Paula (asistenta medicală), care cu încălcarea atribuţiilor de serviciu nu proceda la programarea solicitantului în vederea consultării lui, fiindu-le ulterior reţinut formularul medical tip, pentru consemnarea investigaţiilor medicale şi la celelalte 7 specialităţi clinice (boli interne, chirurgie-ortopedie, neurologie, psihiatrie, oftalmologie, ORL şi serologia sângelui)”, se menţionează în rechizitoriu.

 A doua zi, cei care solicitau aceste controale medicale se prezentau la sediul cabinetului la care era asociat şi administrator medicul Băltăreţu, moment în care acestora le era înmânat un alt formular medical, completat cu toate semnăturile şi parafele pentru celelalte şapte specialităţi clinice prevăzute, fără ca investigaţiile sau analizele respective să fie realizate în realitate.

Reprezentanţii cabinetului medical aveau formulare medicale completate „în alb” de către medicii specialişti, pe care le dădeau solicitanţilor după achitarea unei taxe de 85 lei, pentru care nu erau emise documente fiscale.

„Certificatul medical era închis prin declararea ca apt a solicitantului, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, de către învinuita Băltăreţu Dinică Elena, medic primar prin intermediul societăţii anterior menţionate cu o altă dată decât cea în care solicitantul s-a prezentat la sediul cabinetului, deşi ştia că solicitantul nu s-a prezentat la nicio consultaţie de specialitate”, spun anchetatorii.

De la începutul anului, susţin anchetatorii, au fost eliberate aproximativ 2.600 de certificate sau fişe medicale, pentru care au fost încasaţi aproximativ 234.000 lei, de cele mai multe ori nefiind eliberate documente fiscale. Prin acelaşi mecanism, la cabinetul medicului Dana Maria Vodislav au fost eliberate, de la începutul anului, 2.500 de certificate, pentru care au fost încasaţi circa 225.000 lei, bani pentru care nu s-au plătit taxe către stat, mai spun anchetatorii.

„O situaţie similară s-a constat şi la cabinetul medical la care funcţiona învinuita Lehner Rodica, unde în cursul acestui an au fost eliberate circa 1.500 certificate/fişe medicale, pentru care a fost încasată suma de 127.500 lei”, potrivit anchetatorilor.(Sursa Mediafax)

Dosarul Permiselor de Conducere de la Gorj, faza pe dosar

Prefectura 2Procurorii Parchetului General au dispus începerea urmăririi penale faţă de 16 persoane în două cauze penale complexe în care se efectuează cercetări în legătură cu o reţea alcătuită din medici, asistente medicale, instructori auto, agenţi de poliţie şi alte persoane care constituiseră o adevărată filieră pentru obţinerea frauduloasă de permise auto, după cum urmează:

• Stroe Nicu Cristian (agent de poliţie), David Vasile, Bogdan Petre, Stroe Georgiana, Frăţilescu Gheorghe (instructori auto iar ultimii 2 şi administratori ai unor şcoli de şoferi), toţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă

• Stroe George Ionuţ sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la trafic de influenţă;

• Ciurea Daniel (agent de poliţie) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu în varianta prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000;

• Ciora Florin (informatician) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită;

• BĂLTĂREŢU-DINICĂ ELENA, VODISLAV DANA-MARIA şi LEHNER RODICA (medici) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de influenţă, luare de mită, fals intelectual, complicitate la uz de fals şi abuz în serviciu în varianta prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000;

• SILIAN VASILE (medic) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare de mită, fals intelectual, complicitate la uz de fals şi abuz în serviciu în varianta prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000;

• RĂCMAN ELENA-LILIANA, DIACONESCU LORENZIANA-PAULA şi ADAM EUGENIA (asistente medicale) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de influenţă, dare de mită, fals intelectual, complicitate la uz de fals şi abuz în serviciu în varianta prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000;

• BĂLTĂREŢU-DINICĂ VIRGIL-VASILE sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de influenţă, dare de mită, instigare la fals intelectual, complicitate la uz de fals şi complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu în varianta prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000;

Prin ordonanţa din data de 11.11.2013 s-a dispus reţinerea învinuiţilor Frăţilescu Gheorghe, Stroe Georgiana şi Bogdan Petre, Băltăreţu-Dinică Elena, Vodislav Dana-Maria, Lehner Rodica, Răcman Elena-Liliana, Diaconescu Lorenziana-Paula, Adam Eugenia, Băltăreţu-Dinică Virgil-Vasile pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie sesizat Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă. Faţă de ceilalţi învinuiţi în cauză, procurorii au dispus măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara.

Din probatoriul administrat în cauză până la acest moment al urmăririi penale a rezultat că modul de operare al învinuiţilor era următorul:

Instructorul auto făcea oferta elevului/candidatului de a-i înlesni promovarea examenului de conducător auto (proba practică) în schimbul unei sume de bani; oferta era făcută fie unui elev/candidat care deja picase o dată examenului, fie unui elev/candidat care urma să dea examenul. Ulterior, acesta  primea suma de bani (în general între 200 şi 300 de euro) de la elev/candidat, imediat după momentul examenului. Înainte de momentul examenului, instructorul auto afla fie de la candidat, fie de la instructorul care îl însoţea pe acesta numele examinatorului prin SMS sau telefonic, după care îl contacta telefonic pe examinator şi îi cerea să se întâlnescă, ori în situaţia în care examinatorul nu era un cunoscut apela la şeful acestuia sau la un alt examinator care la rândul lui urma să intervină pe lângă examinatorul în cauză pentru promovarea cursantului favorizat pe bază de reciprocitate.

După susţinerea şi promovarea examenului de către candidaţii pentru care s-a traficat influenţa (care de regulă erau lăsaţi la sfârşitul examinării) instructorul auto se întâlnea cu poliţiştii examinatori, iar în cazul învinuitei Stroe Georgiana, aceasta îl trimitea pe fiul său, Stroe George Ionuţ, la întâlniri cu agentul de poliţie, Stroe Nicu Cristian, acestuia fiindu-i remis un bileţel cu numele cursantului care trebuia favorizat şi data susţinerii examenului.

De menţionat că în prezenta cauză învinuiţii au promis investigatorilor sub acoperire că le vor obţine fişe medicale contra cost fără să fie examinaţi din punct de vedere medical, dar şi mai grav şi avize psihologice. Acordarea unor astfel de fişe medicale, fără consultarea cursantului, poate avea şi consecinţe negative, de punerea în pericol a circulaţiei pe drumurile publice în condiţiile în care unii solicitanţi pot suferi de unele afecţiuni, în special cele oftalmologice, dar şi neurologice, care sunt incompatibile cu statutul de conducător auto, afecţiuni care nu sunt constatate de către medic, în lipsa unor controale corecte.

Totodată, învinuiţii Stroe Georgiana, Frăţilescu Gheorghe şi Bogdan Petre induceau candidaţilor care susţineau proba practică a examenului auto convingerea că singura modalitate de promovare a acestei probe era doar prin cumpărarea influenţei instructorilor auto, care la rândul lor îşi foloseau influenţa asupra poliţiştilor examinatori, fapt de natură să creeaze în rândul opiniei publice convingerea că funcţionarii îndrituiţi să aplice legea sunt coruptibili.

”Demn de remarcat este şi faptul că în ultima perioadă de timp, din culpa conducătorilor auto, a crescut îngrijorător numărul de accidente rutiere, inclusiv cele cu victime, iar una dintre cauzele acestor accidente este insuficienta pregătire practică a conducătorilor auto, unii dintre aceştia obţinând prin modalităţi ilicite permisele de conducere auto”, se arată în ordonanţă.

Pe parcursul probatoriului administrat în cauză, a reieşit şi faptul că învinuita Băltăreţu Dinică Elena, medic, asociat şi administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Târgu-Jiu, elibera în fals, prin intermediul acestei societăţi „certificate medicale tip A(B) pentru atestarea stării de sănătate la conducătorii de autovehicule” în schimbul sumei de 85 lei.

Pentru materializarea unor astfel de demersuri învinuita Băltăreţu Dinică Elena a stabilit relaţii cu mai mulţi medici, care acceptau să consemneze în fals realizarea unor investigaţii medicale pentru cele 7 specialităţi clinice necesare eliberării avizului medical.

Persoanele solicitante care aveau consemnate datele personale de identificare şi aveau completate rubrica ,,antecedentele personale” de către medicul de familie la care era înscris pe listă se prezentau cu acestea la cabinetul medical, unde le era efectuat în mod superficial controlul medical oftalmologic de către învinuita Diaconescu Lorenziana Paula (asistenta medicală), care cu încălcarea atribuţiilor de serviciu nu proceda la programarea solicitantului în vederea consultării lui, fiindu-le ulterior reţinut formularul medical tip, pentru consemnarea investigaţiilor medicale şi la celelalte 7 specialităţi clinice (boli interne, chirurgie-ortopedie, neurologie, psihiatrie, oftalmologie, ORL şi serologia sângelui). A doua zi solicitanţii se prezentau la sediul cabinetului medical la care era asociat şi administrator învinuita Băltăreţu Dinică Elena, ocazie cu care acestora le era înmânat un alt formular medical completat cu toate semnăturile şi parafele pentru celelalte 7 specialităţi clinice prevăzute, fără ca investigaţiile/analizele în cauză să fie realizate, fiind însă trecuţi, în fals, în registru de consultaţii ca fiind prezenţi în vederea examinării medicale.

Reprezentanţii cabinetului medical aveau formulare medicale completate „în alb” de către medicii specialişti, pe care le înmânau solicitanţilor după achitarea unei taxe de 85 lei, pentru care nu erau emise documente fiscale.

Certificatul medical era închis prin declararea ca apt a solicitantului, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, de către învinuita Băltăreţu Dinică Elena, medic primar prin intermediul societăţii anterior menţionate cu o altă dată decât cea în care solicitantul s-a prezentat la sediul cabinetului, deşi ştia că solicitantul nu s-a prezentat la nicio consultaţie de specialitate.

Prin astfel de metode la nivelul societăţii (cabinet medical) la care funcţiona învinuita Băltăreţu Dinică Elena, au fost eliberate în cursul anului 2013 aproximativ 2.600 certificate/fişe medicale, pentru care a fost încasată suma de aproximativ 234.000 lei, în majoritatea situaţiilor nefiind eliberate documente fiscale.

Prin acelaşi mecanism, la nivelul cabinetului medical la care funcţiona ca asociat şi administrator învinuita Vodislav Dana Maria, au fost eliberate de la începutul anului până în prezent, 2.500 certificate pentru care au fost încasaţi circa 225.000 lei, majoritatea fără emiterea unor documente fiscale.

O situaţie similară s-a constat şi la cabinetul medical la care funcţiona învinuita Lehner Rodica unde în cursul acestui an au fost eliberate circa 1.500 certificate/fişe medicale, pentru care a fost încasată suma de 127.500 lei.

În cursul zilei de ieri au fost derulate 17 percheziţii domiciliare, la sediile cabinetelor medicale, la sediile şcolilor de şoferi, precum şi la biroul informaticianului (personal civil) din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Gorj (S.P.C.R.P.C.I.V), toate situate pe raza judeţului Gorj, efectuate de lucrători de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie cu participarea şi sub coordonarea unui procuror al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi cu sprijinul unor lucrători ai Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei Române şi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.).

În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi indisponibilizate importante sume de bani (circa 900.000 lei şi 23.500 €) distribuite în 16 plicuri, fiecare dintre acestea având consemnat monetarul, precum şi numeroase bijuterii.

Drumul spre Pandurii deschis: Marin Condescu reţinut

Condescu nou 2Anunţată cu mai multe luni în urmă chiar de Marin Condescu, reţinerea sa de către Poliţia lui Caragea s-a produs în ziua de 12 noiembrie a.c. Lui Marin Condescu i se ceruse atunci de către Caragea, ca trimis al celor care vor să cheltuiască banii de la Pandurii, să renunţe la club şi sindicate. Cum acesta a refuzat, ameninţarea era clară şi a fost pusă în practică astăzi…

Presedintele Consiliului de Administraţie al Clubului de Fotbal Pandurii Târgu Jiu, Marin Condescu, a fost reţinut, marţi seara, pentru 24 de ore, după ce a fost audiat la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie, adică la instituţia condusă de controversatul Viorel Salvador Caragea.

Această arestare ar trebui să ne facă pe noi, muritorii de rând, să credem că are legătură cu câteva percheziţii ce  au avut loc, la inceputul lunii octombrie, la locuinţa preşedintelui Consiliului de Administraţie al clubului sportiv Pandurii Târgu Jiu, Marin Condescu, la sediul clubului de fotbal şi la sediul din Capitală al Federaţiei Naţionale Mine Energie, Condescu fiind suspectat de spălare de bani şi fals.

Ce nu se leagă, acolo unde ori minte Condescu ori oamenii legii,  împrumutul care ar face obiectul acestui dosar, Condescu a spus că de-a lungul anilor, în măsura în care a fost posibil, a împrumtat clubul sportiv Pandurii nu doar o dată, ci de mai multe ori, iar operaţiunile legate de aceste împumuturi au fost trecute in contabilitatea clubului. Spălarea de bani nu se susţine şi având în vedere vechimea faptei, nu impunea reţinerea. Cum sunt anunţate reuniuni ale AGA şi CA la Pandurii, este clar că judecătorii gorjeni au ordin să dea mandat în continuare pentru ca clubul să fie preluat de PSD Gorj.

Potrivit unor surse judiciare însă, arestarea s-a făcut  într-un dosar în care Condescu este suspectat de spalare de bani, fals şi uz de fals, după ce ar fi împrumutat clubul cu 2,2 milioane de lei, bani pe care ulterior şi i-ar fi recuperat, fără însă a trece în contabilitate aceste operaţiuni.

Un alt dosar al lui Marin Condescu  are legătură tot cu un împrumut acordat echipei de fotbal Pandurii, ancheta fiind începută iniţial în vară de Parchetul Judecătoriei Târgu Jiu, care şi-a declinat competenţa către Parchetul Tribunalului Gorj, iar de acolo dosarul a ajuns la DNA.

La începutul acestui an, conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO), a depus trei plângeri penale împotriva lui Marin Condescu, cerând clarificări asupra modului de cheltuire a unor mari sume de bani. Ulterior, reprezentantii CEO au cerut de mai multe ori înlocuirea lui Condescu din funcţia de presedinte al CA de la Pandurii, fără rezultat însă. Liderii PSD Gorj, în special Ion Călinoiu şi Laurenţiu Ciurel, urmăresc să preia conducerea clubului gorjean în momentul când acesta are de primit peste 4,5 milioane de euro de la UEFA  şi 2,5 milioane din transferuri. Colaborarea politică cu şeful IJP Gorj îi aduce acestuia menţinerea în scaun în pofida bunului simţ.

Fraudă sau „un fâs” în dosarul permiselor de conducere de la Gorj?

polÎnceputul de săptămână a găsit municipiul Târgu-Jiu sub stare de asediu după ce au fost executate 17 percheziţii  într-un dosar privind acordarea permiselor de conducere la Gorj. Început în forţă, cazul a luat apă după-amiază în sensul că protagoniştilor- doi poliţişti-li s-au dat nişte banale consemne de a nu părăsi localitatea. Să fi fost doar încă un caz din şirul „poliţiştii lui Caragea munceşte”? O să trăim şi o să vedem, dar ziariştii cu experienţă din Gorj au remarcat mai multe ciudăţenii care ar putea să însemne că acest caz nu va duce prea departe.

Descinderi de mascaţi  în municipiul Târgu-Jiu. Aceştia au făcut 17 percheziţii într-un dosar care vizează fapte de corupţie săvârşite de  patru medici, doi agenţi de Poliţie de la Permise, trei asistente medicale şi mai mulţi instructori auto. Acuzaţiile vizează, pe de-o parte, eliberarea unor documente medicale false pentru obţinerea permisului de conducere, iar, pe de altă parte, infracţiuni de luare de mită şi trafic de influenţă, tot pentru obţinerea carnetului de şofer.

La acţiunea care a fost coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie au participat şi reprezentanţii Direcţiei Generale Anticorupţie. Anchetatorii au hotărât să fie puse în executare 16 mandate de aducere. Mascaţii s-au oprit mai întâi la casa medicului oftalmolog Dana Vodislav.

Anchetatorii au început urmărirea penală faţă de doi agenţi de poliţie, fiind vorba despre Daniel Ciurea şi Nicu Cristian Stroe, dar şi un informatician, toţi din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Gorj, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi luare de mită. Potrivit unor surse TV SUD, Nicu Cristian Stroe a fost „ridicat” de mascaţi în timpul unui examen. Aceleaşi surse spun că şpaga ar fi pornit de la 200 de euro pentru fiecare candidat. Descinderi  au fost făcute şi la sediul  Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Gorj.

Mascaţii au controlat şi casa lui Nicu Cristian Stroe, din zona 11 Iunie. După audieri, Daniel Ciurea a fost obligat să nu părăsească ţara, iar Cristian Stroe localitatea de domiciliu. Alţi patru instructori auto şi un intermediar sunt învinuiţi pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, în scopul obţinerii unor permise de conducere pentru mai multe persoane.

A doua persoană vizată a fost medicul oftalmolog Dana Vodislav. Aceasta a stat la serviciu, deşi mascaţii se aflau în locuinţa sa. Dana Vodislav a fost condamnată la doi de închisoare cu suspendare pentru luare de mită . În dosarul menţionat este cercetat şi fiul său, alături de trei asistente medicale, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, trafic de influenţă, fals intelectual, complicitate la uz de fals şi abuz în serviciu în vederea întocmirii unor fişe medicale.

Percheziţiile de pe strada Bradului, acasă la medicul oftalmolog Dana Vodislav, dar şi la farmaciile acesteia au fost făcute cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei Române, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, dar şi al Serviciului Român de Informaţii.

Surse ale publicaţiei noastre spun că este cam mare coincidenţa că tocmai finul senatorului Dian Popescu a fost vizat de mascaţi în condiţiile în care la Gorj se cunoaşte de celebra şpagă de 200 de euro „pentru oraş”. Vom reveni cu amănunte!

Ion Călinoiu ar putea fi suspendat de la conducerea Consiliului Judeţean Gorj

Calinoiu 6Deşi nu are mandatul consilierilor judeţeni, Ion Călinoiu ar putea fi votat mâine, 12 noiembrie 2013,  ca membru în Adunarea Generală a Acţionarilor  la Pandurii Târgu-Jiu. Acest lucru contravine legislaţiei în vigoare, în speţă Legea 215/2001, şi ar putea atrage suspendarea actualului preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj

Foarte atent cu mişcările lui în trecut, ca lider în Opoziţie, Ion Călinoiu greşeşte tot mai des în ultima perioadă. Inclusiv adversarii săi politici l-au acuzat de incompatibilitate dar are spate puternic. Intrarea în AGA Pandurii i-ar putea aduce chiar suspendarea din funcţie.

Astfel, acţionarii de la Pandurii vor vota intrarea lui Ion Călinoiu în AGA clubului, deşi consilierii judeţeni nu au fost consultaţi în acest sens. Inclusiv Marin Condescu s-a declarat favorabil unei asemenea idei, semn că are un as în mânecă ca de la miner la tractorist, cum ar pune prietenii din „Epoca de Aur”.

Adunarea Generală a Acţionarilor Clubului Pandurii se întruneşte în această săptămână  la sediul Complexului Energetic Oltenia. La această şedinţă se va vota intrarea Consiliului Judeţean Gorj în AGA, prin Ion Călinoiu, deşi consilierii judeţeni nu au fost consultaţi în acest sens. Potrivit Radio Omega,  toţi aleşii judeţeni din Opoziţie s-au declarat împotriva contribuţiei Consiliului Judeţean cu bani la echipa de fotbal Pandurii din cauza recesiunii. Florin Cârciumaru, reprezentantul Primăriei Târgu Jiu în AGA Pandurilor, a declarat că şedinţa se va desfăşura mâine începând cu ora 14:00 la sediul CEO.

Dănuţ Volintiru a primit investirea din partea CSM

VolintiruDănuţ Volintiru, fostul şef al DNA Gorj şi candidat la funcţia de procurer-şef adjunct al Secţiei I din Direcţia Naţională Anticorupţie(DNA), a fost avizat favorabil la începutul săptămânii de către Consiliul Superior al Magistraturii(CSM).

„Cu unanimitate voturi Secţia de procurori a avizat pozitiv toate cele trei propuneri ale ministrului Justiţiei, pentru cele trei funcţii la Direcţia Naţională Anticorupţie. Hotărârile urmează să fie motivate în cursul zilei de astăzi (luni, n.r.) şi transmise ministrului Justiţiei cel târziu mâine”, a declarat preşedintele CSM, Oana Schmidt-Hăineală.

În 11 octombrie 2013,  ministrul Justiţiei a transmis CSM  propuneri pentru DNA, respectiv Gheorghe Popovici – pentru funcţia de procuror-şef la Secţia de combatere a corupţiei – şi Dănuţ Volintiru – pentru funcţia de adjunct la aceeaşi secţie.

Procurorii Gheorghe Popovici, Dănuţ Volintiru şi Mariana Alexandru au fost delegaţi pe funcţii începând din 11 octombrie, pentru şase luni, de către procurorul general Tiberiu Niţu.

Gheorghe Popovici, alături de cea în locul căreia este delegat, Iuliana Bendeac, i-a deferit justiţiei pe Dan Voiculescu şi pe fiica acestuia Camelia, în dosarul în care directorul general Antena TV Group SA, Sorin Alexandrescu, este acuzat de şantajarea administratorului RCS&RDS Ioan Bendei.

Dănuţ Volintiru este procurorul care a instrumentat dosarul „Trofeul Calităţii”, în care fostul premier Adrian Năstase a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare, un dosar în care judecătorii au recunoscut că nu există probe care să îl incrimineze pe fostul premier. Dănuţ Volintiru s-a calificat pentru post şi acum a fost recunoscut şi de DNA.

Pandurii Târgu-Jiu aduc din deplasare punctele irosite acasă

NicoaraDacă şi-ar fi câştigat meciurile de campionat de pe teren propriu, Pandurii Târgu-Jiu s-ar afla acum pe primul loc în Liga 1. Aşa, după victoria împotriva „Viitorului” lui Hagi abia ocupă locul 4, un loc totuşi foarte bun faţă de meciurile jucate în această toamnă, foarte numeroase.

Sunt tot mai multe voci care spun că fără problemele provocate de Laurenţiu Ciurel şi Complexul Energetic Oltenia, Pandurii s-ar fi aflat pe primul loc. Inclusiv prestaţia în Europa League ar fi fost mai bună dar când banii sunt mai importanţi decât performanţa-a se vedea echipele de baschet şi handbal-te poţi lăsa condus de ingineri şi tractorişti mediocrii.

Pandurii au câştigat meciul de la Chiajna cu 1-0, gol Viorel Nicoară. Viitorul a avut ocaziile mai importante, chiar şi două bare, dar Viorel Nicoară a marcat singurul gol al meciului în minutul 65 după un contraatac excelent al oaspeţilor.

Gorjenii s-au apropiat la un singur punct de Petrolul, ocupanta ultimului loc de pe podium. În schimb, Viitorul a rămas în zona retrogradării, pe locul 16, cu doar 10 puncte.

Iată formaţia aliniată de gorjeni:Mingote – Unguruşan, Rada, Elton da Silva, Momcilovici – Breeveld, Anton – Ciucur, Eric, Nicoară – Alex Santos

Rezerve: Lazar, Bohale, Buleică, Cristea, Adrovic, Distefano, Pleaşcă